سال 1402

مجلات سال 1402

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲)

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲) آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر بابک حسیبی برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی سطحی پالسمون برای نظارت بر گلوکز تعیین عملی پتانسیل تولید برق …

ادامه نوشته »