سال 1402

مجلات سال 1402

آرشیو مجلات, سال 1402

شماره چهل و دوم مجله کهربا ( زمستان 1402)

شماره چهل ودوم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر حسن عباسپور تهرانی فرد بهینه ساز مسیریابی حمل ونقل در زنجیره تأمین با 40 گره با استفاده از الگووریتم ژنتیک پیاده سازی یک روش کاربرد در تحلیل و بهبود کیفیت توان تعیین استراتژی بهینه واحدهای تولید بر پایه قدرت بازار بررسی و تحلیل اثرات پارامترهای تخلیه قوس الکتریکی بر هدایت الکتریکی مواد سنتز شده کربنی کاربرد مهندسی وب در کامپیوتر مرور بر کاربرد فیبرهای کریستال فوتونی در بیوسنسورها مشاهده آنلاین دانلود

آرشیو مجلات, سال 1402

شماره چهل و یکم مجله کهربا ( پاییز 1402)

شماره چهل ویکم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر ابراهیم بابائی آشنایی با آشکارکننده صدای قلب جنین و نحوه عملکرد اختصاصی آن در تفسیر NST و نوار قلب جنین بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی اثربخش برنامه های تعمیراتی تجهیزات شبکه توزیع بهینه سازی اتصالات در شبکه های فشار متوسط و تاثیر آن در کاهش تلفات و خاموشی ها نگاشت لایه های شبکه خارجی از طریق آسیب پذیری پروتکل های TCP/IP یک بیوسنسور جدید فیبر کریستال فوتونیک با استفاده از پلاسمون سطحی توزیع اقتصادی بار بین واحدهای حرارتی و بادی با استفاده از میانگین چگالی انرژی باد مشاهده آنلاین دانلود

آرشیو مجلات, سال 1402

شماره چهلم مجله کهربا (تابستان 1402)

شماره چهلم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر حسین اسلامبولچی مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان کاهش تلفات توان با حداقل تغییر فاز مشترکین به منظور متعادل سازی فازها در بهره برداری شبکه های توزیع تحلیل و مقایسه ضرایب برآ و پسای چند ایرفویل متداول برای انتخاب ایرفویل بهینه توربین بادی کاربرد کنترل کننده BELBIC در ژنراتورهای دوسو تغذیه DFIG نیروگاه های بادی بررسی استراتژی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مسیر تحول انرژی و توسعه پایدار ارزیابی امنیت شبکه نرم افزار محور SDN بررسی عوامل موثر برپیاده سازی اثر بخشی برنامه های تعمیراتی تجهیزات شبکه توزیع مشاهده آنلاین دانلود

آرشیو مجلات, سال 1402

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲)

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲) آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر بابک حسیبی برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی سطحی پالسمون برای نظارت بر گلوکز تعیین عملی پتانسیل تولید برق از زائدات پوسته سبز پسته تعیین بهترین شبکه MLP برای تخمین توابع ریاضی تشخیص گلوکز خاص با طیف سنجی رامان بر اساس فیبر کریستال فوتونی مدلسازی بهینه برنامه پاسخگویی بار زمان استفاده (TOU )و مسئله توزیع بار اقتصادی هزینه آلودگی دینامیک (DEED) مشاهده آنلاین دانلود

پیمایش به بالا