چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سال 1402

مجلات سال 1402

شماره چهل و دوم مجله کهربا ( زمستان ۱۴۰۲)

شماره چهل ودوم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر حسن عباسپور تهرانی فرد بهینه ساز مسیریابی حمل ونقل در زنجیره تأمین با ۴۰ گره با استفاده از الگووریتم ژنتیک پیاده سازی یک روش کاربرد در تحلیل و بهبود کیفیت توان تعیین استراتژی بهینه …

ادامه نوشته »

شماره چهل و یکم مجله کهربا ( پاییز ۱۴۰۲)

شماره چهل ویکم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر ابراهیم بابائی آشنایی با آشکارکننده صدای قلب جنین و نحوه عملکرد اختصاصی آن در تفسیر NST و نوار قلب جنین بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی اثربخش برنامه های تعمیراتی تجهیزات شبکه توزیع بهینه …

ادامه نوشته »

شماره چهلم مجله کهربا (تابستان ۱۴۰۲)

شماره چهلم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر حسین اسلامبولچی مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان کاهش تلفات توان با حداقل تغییر فاز مشترکین به منظور متعادل سازی فازها در بهره برداری شبکه های توزیع تحلیل و مقایسه ضرایب برآ و پسای چند …

ادامه نوشته »

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲)

شماره سی و نهم مجله کهربا (بهار۱۴۰۲) آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر بابک حسیبی برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی سطحی پالسمون برای نظارت بر گلوکز تعیین عملی پتانسیل تولید برق …

ادامه نوشته »