خانه » فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

مقالات واصله پس از بررسی اولیه با نرم افزارهای همانندیاب مانند Copyscape،ScanmyessayوTurnitin ،توسط دبیر تخصصی جهت بررسی مطابقت مقاله با محورهای موضوعی نشریه و دریافت فرم تکمیل شده انحصار چاپ تا زمان انتشار الکترونیکی به ترتیب مراحل زیر را طی خواهد کرد:

الف) مقالاتی که از فرمت مناسب براساس راهنمای نگارش مقالات برخوردار باشند ابتدا جهت ارزیابی میزان مشابهت، توسط نرم افزارهای همانندجو بررسی می شوند.

ب) مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، دست کم برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب نظر باشند ارسال و پس از بررسی بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می شوند:

1- مقالاتی که قابل پذیرش هستند.

2- مقالاتی که پس از بازنگری و انجام اصلاحات مورد نظر داوران قابل انتشار هستند. 

3- مقالاتی که پس از مطالعه و بررسی قابل پذیرش تشخیص داده نمی شوند (عدم پذیرش).

ج) پس از ارسال نظرات داوران، نویسنده / نویسندگان مقاله باید از تاریخ زمان دریافت نظرات، حداکثر ظرف مدت 30 روز اصلاحات مورد نظر را انجام داده و یا دلایل خود را مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را به دفتر فصلنامه منعکس نمایند.

انجام اصلاحات ممکن است در یک فرایند رفت و برگشتی در دو یا سه مرحله انجام پذیرد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر سردبیر مجله قابل قبول نباشد به طول بیانجامد.

د ) تمامی مقالات پس از پذیرش توسط سردبیر جهت ویرایش ادبی و فنی، حروف چینی و صفحه آرایی در قالب فرمت مجله ارسال و در فهرست مقالات آماده ی انتشار قرار می گیرند.

پیمایش به بالا